Regulamin szkoły

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin SMIC Hogwart jest głównym dokumentem prawnym w Szkole Magii i Czarodziejstwa Hogwart, zawierającym prawa i obowiązki obywateli szkoły. 
2. Zmiany w Regulaminie może zatwierdzić wyłącznie Dyrekcja SMIC Hogwart.
3. Oficjalna nazwa szkoły to Szkoła Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. 
4. Jedynymi dopuszczalnymi skrótami nazwy szkoły są: SMiC Hogwart oraz SMiC. 
 

§ 2 OBOWIĄZKI UCZNIÓW

1. Uczniowie muszą uczęszczać na wszystkie lekcje obowiązkowe. Za obecność na każdej obowiązkowej lekcji uczeń otrzymuje 3 punkty do Rankingu Domów i Rankingu Uczniów. Za obecność na każdej dodatkowej lekcji uczeń otrzymuje 5 punktów.
2. Każdy uczeń musi zdać wszystkie testy, sprawdziany, klasówki jeżeli wymaga tego nauczyciel danego przedmiotu. W przeciwnym wypadku Nauczyciel może wstawić ocenę Troll za niewykonanie punktu regulaminu.
3. Uczeń pod koniec roku musi zaliczyć wymagane egzaminy, by być klasyfikowanym.
4. Uczniowie są zobowiązani do uczestnictwa na wszystkich szkolnych ucztach w Wielkiej Sali.
5. Uczeń musi wykazywać się pełną kulturą osobistą.
6. Obowiązkiem każdego ucznia jest godne reprezentowanie swojego domu, ma być dla niego chlubą a on sam wzorem do naśladowania dla innych osób z danego domu.
7. Każdy musi przestrzegać Regulaminu szkoły, Regulaminu chatów i Zasad klimatu.
 

§ 3 PRAWA UCZNIÓW

1. Uczeń może nie przyjść na lekcje, musi jednak wcześniej usprawiedliwić się w Skrzydle Szpitalnym. Otrzyma za to 1 punkt do Rankingu Domów i Rankingu Uczniów pod koniec roku szkolnego.
2. Każdy może brać czynny udział w życiu szkoły, za pośrednictwem: forum, konkursów, gazety szkolnej i innych form aktywności.
3. Uczniowie mają prawo zdobywać punkty przychodząc na lekcje obowiązkowe, kółka, fakultety biorąc czynny udział w życiu szkoły.
4. Uczeń może chodzić na Mecze Quidditcha i brać w nich czynny udział grając w Drużynie Quidditcha swojego domu (lub innej, zależnie od sposobu organizacji Szkolnej Ligi Quidditcha), jeżeli zostanie wybrany do drużyny.
5. Zezwala się na uczestnictwo we wszelkich zajęciach dodatkowych takich jak: Klub Pojedynków, Szkolna Liga Quidditcha, czy kółkach przedmiotowych i poza-przedmiotowych.
6. Każdy uczeń ma prawo zebrać 10 uczniów oraz 1 Nauczyciela, a następnie założyć kółko poza-przedmiotowe lub przedmiotowe. Dany Nauczyciel musi następnie regularnie prowadzić założone kółko.
7. Uczeń ma prawo zebrać 20 uczniów oraz 5 Nauczycieli, a następnie domagać się wyrzucenia ze szkoły Nauczyciela. O ostatecznym wyrzuceniu danego Nauczyciela decyduje Dyrekcja, która po konsultacji z Inkwizytorem oraz własnych obserwacjach podejmuje decyzję.
8. Uczniowie mają prawo poprosić nauczyciela o korepetycje z danego przedmiotu. Korepetycje mogą być osobiste, prowadzone na gg lub chacie, bądź zbiorowe (np. na kółku przedmiotowym). 
 

§ 4 ZAKAZY UCZNIÓW

1. Uczniom nie wolno przeszkadzać na lekcjach. Ich obowiązkiem jest zachowanie spokoju, by Nauczyciel mógł przekazać wszystkie wiadomości potrzebne do późniejszego zaliczenia określonej partii materiału.
2. Uczniom zakazuje się wchodzić bez wcześniejszego pozwolenia do Pokoju Nauczycielskiego, Gabinetu Dyrekcji oraz Gabinetu Inkwizytora. 
3. Uczniom zabrania się opuszczania lekcji, bez wcześniejszego usprawiedliwienia się w Skrzydle Szpitalnym.
4. Zakazuje się organizacji nielegalnych kółek. Każde kółko musi zostać zatwierdzone przez Dyrekcję i wpisane do Planu Lekcji.
5. Uczniom nie wolno przepisywać prac domowych z Biblioteki, od innych uczniów, czy jakichkolwiek innych źródeł jeżeli nie zostanie to zezwolone. Przepisana praca może nie zostać oceniona przez Nauczyciela, oraz mogą zostać wyciągnięte inne konsekwencje.
 

§ 5 OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

1. Każdy przyjęty Nauczyciel ma obowiązek nauczania w szkole i chodzenia na każdą swoją lekcję.
2. Obowiązkiem Nauczyciela jest wstawianie punktów uczniom do Rankingu Domów i Rankingu Uczniów.
3. Każdy Nauczyciel musi pisać raporty z lekcji w Dzienniku Lekcyjnym, oraz regularnie wstawiać oceny do Dziennika Ocen, znajdującego się na stronie szkoły.
4. Nauczyciel który założy kółko przedmiotowe lub poza-przedmiotowe jest zobowiązany regularnie prowadzić dane kółko.
5. Obowiązkiem każdego Nauczyciela jest przychodzenie na wszystkie obowiązkowe Rady Pedagogiczne, Kursy i uczty w Wielkiej Sali.
6. Nauczyciel ma prawo udzielić korepetycji uczniowi, jeżeli zostanie o to poproszony. Korepetycje mogą być osobiste, na gg lub czacie lub zbiorowe, dla wszystkich uczniów, np. podczas kółka przedmiotowego.
7. Każdy Nauczyciel musi odnosić się z szacunkiem do wszystkich członków społeczności szkoły.
8. Każdy nauczyciel musi przestrzegać Regulaminu szkoły, Regulaminu chatów, Regulaminu newsów, Systemu oceniania, Punktowania uczniów oraz Zasad klimatu.
9. Nauczyciel ma obowiązek przesłać Plan Nauczania Dyrekcji i Wielkiemu Inkwizytorowi nie później, niż tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego.
 

§ 6 PRAWA NAUCZYCIELI

1. Nauczyciel ma prawo nie przyjść na lekcję, zapowiadając to wcześniej w module Zastępstwa.
2. Nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia kółka przedmiotowego lub poza-przedmiotowego.
3. Każdy Nauczyciel może odmówić nauczania w Hogwarcie powiadamiając o tym wcześniej Dyrekcję szkoły.
4. Każdy może przyjść na Mecz Quidditcha i kibicować jednej z Drużyn Quiddtcha, które aktualnie grają.
5. Każdy Nauczyciel ma prawo zebrać 10 uczniów, a następnie założyć kółko poza-przedmiotowe. Dany Nauczyciel musi następnie regularnie prowadzić założone kółko.
6. Nauczyciel ma prawo zebrać 20 uczniów oraz 5 Nauczycieli (w tym siebie), a następnie domagać się wyrzucenia ze szkoły Nauczyciela. O ostatecznym wyrzuceniu danego Nauczyciela decyduje Dyrekcja, która po konsultacji z Inkwizytorem oraz własnych obserwacjach podejmuje decyzję.
 

§ 7 ZAKAZY NAUCZYCIELI

1. Nauczyciele nie mogą krzyczeć podczas swoich lekcji na uczniów, wyzywać ich i obrażać.
2. Nauczyciele nie mogą prowadzić swoich lekcji w sposób nieodpowiedni. O tym, czy dany Nauczyciel prowadzi dobrze, czy źle swoje lekcje decyduje Dyrekcja oraz Inkwizytor, po przeprowadzonych wizytacjach.
3. Nauczyciel nie może opuszczać swoich lekcji bez wcześniejszego usprawiedliwienia się w module Zastępstw. Nieobecność Nauczyciela na 3 lekcjach pod rząd może być podstawą do wyrzucenia danego Nauczyciela ze szkoły.
4. Nauczycielom zabrania się organizowania nielegalnych kółek.
 

§ 8 ROK SZKOLNY

1. Rok Szkolny trwa około 90 dni, dokładną liczbę ustala Dyrekcja. Maksymalnie Rok Szkolny może trwać 110 dni, minimalnie 70.
2. Pod koniec Roku Szkolnego podczas uczty w Wielkiej Sali:
a) Puchar Domów otrzymuje dom, który zebrał w trakcie roku szkolnego najwięcej punktów
b) Puchar Quidditcha otrzymuje dom, który w Rankingu Quidditcha zdobędzie największą liczbę punktów.
c) Złote Jajo otrzymuje dwóch najlepszych uczniów w szkole.
d) Złoty Golem otrzymuje dwójka najlepszych uczniów z każdego domu, pomijając uczniów, którzy zdobyli nagrody Złotego Jaja.
e) Złoty Talizman otrzymują Nauczyciele najbardziej zasłużeni. Złoty Talizman jest 3 stopniowy. Najwyższym jest Złoty Talizman 1-ego stopnia.
f) Złotą Beczkę otrzymują osoby za szczególne osiągnięcia.
g) Złoty Notatnik wędruje do najlepszych redaktorów szkolnej gazety.
h) Tytuł Mistrza Pojedynków otrzymuje uczeń, który ma najwięcej punktów w rankingu Klubu Pojedynków.
i) dodatkowe nagrody według uznania Dyrekcji.
3. Dyrekcja ma obowiązek umieścić w newsie pisanym po rozpoczęciu roku szkolnego informacje o wymaganiach klasyfikacyjnych na dany rok.
 

§ 9 PUNKTY

1. Nauczyciel wstawia punkty każdemu z Uczniów do Rankingu Uczniów oraz wspólne punkty Uczniów z jednego domu do Rankingu Domów.
2. Uczeń może otrzymać punkty za:
a) pracę na lekcji, ćwiczenia.
b) aktywność.
c) prace domowe (obowiązkowe) i dodatkowe (nieobowiązkowe).
d) klasówki i sprawdziany.
e) odpowiedzi ustne.
f) dodatkowe zajęcia (kółka przedmiotowe i pozaprzedmiotowe).
g) działanie na rzecz szkoły
3. Uczniowi można odebrać punty za:
a) złe zachowanie na lekcji.
b) brak pracy na lekcji.
c) nieprzychodzenie na lekcje.
d) nieodrabianie zadań domowych.
e) negatywne oceny
4. Nauczyciel może otrzymać punkty za:
a) obecność na swojej lekcji.
b) prawidłowe prowadzenie lekcji, według przeprowadzonej wizytacji przez Dyrekcję lub Inkwizytora.
c) uczęszczanie na Rady Pedagogiczne, kursy, uczty w Wielkiej Sali, które są obowiązkowe.
d) branie udziału w konkursach.
5. Nauczycielowi można odebrać punkty za:
a) nieobecność na swojej lekcji.
b) brak szacunku względem obywateli szkoły.
c) niewłaściwe prowadzenie lekcji, według przeprowadzonej wizytacji przez Dyrekcję lub Inkwizytora.
d) nieobecność na Radach Pedagogicznych, kursach, ucztach w Wielkiej Sali, które są obowiązkowe.
6. Uczeń otrzymuje punkty do Rankingu Domów i Rankingu Uczniów, natomiast Nauczyciel do Rankingu Nauczycieli.
7. Punkty dla Uczniów są wpisywane według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
8. Punkty dla Nauczycieli są wpisywane według Dekretów Edukacyjnych oraz Punktowania Nauczycieli.
 

§ 10 PREFEKCI I OPIEKUNOWIE

1. Prefekt może odebrać jednorazowo innemu Uczniowi maksymalnie 20 punktów.
2. Prefekci muszą podać punkty jaki odebrali innym Uczniom opiekunowi swojego domu, lub Dyrektorowi dokładnie uzasadniając powód odjęcia punktów.
3. Każdy Prefekt ma za zadanie pilnować Uczniów ze swojego domu i pomagać im we wszelkich czynnościach związanych ze szkołą SMiC Hogwart.
4. Obowiązkiem każdego Opiekuna jest pilnowanie Uczniów własnego domu.
5. Opiekunowie mają prawo odebrać Uczniowi maksymalnie 50 punktów, dokładnie uzasadniając swój wybór Dyrektorowi, jeżeli tego zażąda. Punkty mogą zostać odjęte również poza zajęciami.
6. Opiekun może również dać szlaban Uczniowi.
7. Prefekci są wybierani przez Opiekunów swojego domu w maksymalnie tydzień po rozpoczęciu roku.
8. Prefekci Naczelni są wybierani przez Dyrekcję tydzień po rozpoczęciu roku.
9. Opiekunowie są wybierani przez Dyrekcję podczas Rady Pedagogicznej zorganizowanej przed Rozpoczęciem Roku.
10. Opiekunowie mają obowiązek posiadać aktywny numer Gadu-Gadu, a do swojej listy kontaktów cyklicznie dodawać nowych uczniów swojego domu, a także kontaktować się z nimi w przypadku nieobecności na lekcjach, uroczystościach szkolnych itd.
11. Członek Brygady Inkwizycyjnej może odebrać jednorazowo innemu Uczniowi maksymalnie 20 punktów.
12. Członkowie Brygady Inkwizycyjnej muszą podać punkty jakie odebrali innym Uczniom Dyrektorowi lub Wielkiemu Inkwizytorowi dokładnie uzasadniając powód odjęcia punktów.
 

§ 11 DORMITORIA

1. W dormitorium poszczególnego domu mogą przebywać jedynie:
a) Opiekun Domu
b) Dyrekcja
c) Inkwizytor
d) Uczniowie danego domu
2. Status operatora w danym dormitorium mogą otrzymać (poza Dyrekcją, Inkwizytorem oraz Opiekunem Domu):
a) Prefekci Domu
b) Kapitan drużyny Quidditcha danego domu
3. W przypadku niestosowania się do regulaminu Opiekun Domu, Dyrekcja lub Inkwizytor mogą wyciągnąć z tego konsekwencje.

Podpisano (ostatnia zmiana: 13 kwietnia 2015):
dyr. Nick Ramsey
vice dyr. Samantha Sinegan