Wewnątrzszkolny System Oceniania

§1 ZADANIA I CELE.

 

1. Wewnątrzszkolny system Oceniania określa warunki i sposob oceniania, klasyfikowania i promowania Uczniów Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwart.
2. Nauczyciel przedmiotu systematycznie dokonuje oceny, wiedzy i umiejętności Ucznia w formie i warunkach zapewniających obiektywność oceny.
 

§2 ZAPOZNANIE Z SYSTEMEM OCENIANIA.

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen rocznych z obowiązkowych i pozaobowiązkowych przedmiotów, wynikających z realizowanego programu nauczania,

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Uczniów,

c) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Nauczyciel na pierwszej lekcji danego przedmiotu odczytuje i omawia wymagania edukacyjne.

3. Stosownym wpisem w dzienniku Nauczyciel dokumentuje zapoznanie Uczniów z wymaganiami edukacyjnymi.

 

§3 FORMY KONTROLI POSTĘPÓW EDUKACYJNYCH.

 

1. W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia przewiduje się następujące formy kontroli:

a) odpowiedzi ustne,

b) prace pisemne,

c) prace właściwe danemu przedmiotowi, np. ćwiczenia praktyczne,

d) referaty, prezentacje, projekty,

e) aktywność na lekcji,

f) prace domowe i dodatkowe.

2. Odpowiedzi ustne są krótkim sprawdzeniem wiadomości Ucznia. Nauczyciel zadaje 3-5 pytań, na które uczeń musi w odpowiednim czasie odpowiedzieć. Odpowiedzi ustne są punktowane od 0-10 punktów, oraz zostaje z nich wystawiona ocena.

3. Prace pisemne mogą być realizowane w formie:

a) prac klasowych (sprawdzianów) - są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem wraz z podaniem zakresu materiału. Są punktowane od 0-15 punktów, oraz zostaje z nich wystawiona ocena.

b) kartkówek - obejmują materiał z 3 ostatnich lekcji. Nie mogą trwać dłużej niż pół godziny lekcyjnej (15 minut). Nie wymagają zapowiedzi oraz uzgadniania terminu. Są punktowane od 0-10 punktów, oraz zostaje z nich wystawiona ocena.

4. Aktywność na lekcji jest punktowana jednorazowo od 0-5 punktów w zależności od stopnia trudności odpowiedzi oraz ilości podanego materiału.

 

§4 JAWNOŚĆ.

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i możliwe do wglądu w szkolnym Dzienniku Ocen.

2. Na wniosek Ucznia Nauczyciel musi uzasadnić ustaloną ocenę.

 

§5 KLASYFIKACJA ROCZNA.

 

1. Ocena klasyfikacyjna roczna nie jest średnią uzyskanych ocen. Są ogólną oceną poziomu wiedzy, aktywności i umiejętności Ucznia. Szczególną wagę przy wystawianiu oceny rocznej mają oceny ze sprawdzianów z większej partii materiału.

2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonym w szkolnym planie nauczania.

3. Promocję do następnej klasy lub promocję ukończenia szkoły otrzymuje Uczeń, który z 90% obowiązkowych przedmiotów uzyska wyższą ocenę niż Troll.

a) jeżeli uczeń ma 12 obowiązkowych przedmiotów, może otrzymać Trolla z 2 przedmiotów, by zostać klasyfikowanym,

b) jeżeli uczeń ma 15 obowiązkowych przedmiotów, może otrzymać Trolla z 2 przedmiotów, by zostać klasyfikowanym,

c) jeżeli uczeń ma 18 obowiązkowych przedmiotów, może otrzymać Trolla z 2 przedmiotów, by zostać klasyfikowanym,

4. O promocji decyduje również zaliczenie Egzaminu Końcoworocznego. Aby zaliczyć Egzamin należy zdobyć przynajmniej 50% ogólnej liczby punktów.

5. Roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbywa się tydzień przed zakończeniem roku.

6. Na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych Nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne wpisuje do Dziennika końcowe oceny roczne.

 

§6 WARUNKI KLASYFIKACJI.

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli z 90% obowiązkowych przedmiotów, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia Troll, oraz po otrzymaniu z Egzaminu Końcoworocznego przynajmniej 50% wszystkich punktów.

2.Laureaci i finaliści Olimpiad przedmiotowych międzyszkolnych otrzymują z danego przedmiotu roczną ocenę klasyfikacyjną Wybitny.

3. Uczeń, który nie spełnia warunków określonych w ust.1. nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

§7 SKALA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.

 

1. Oceny roczne oraz bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

a) stopień Wybitny - W - powyżej 100%

b) stopień Powyżej Oczekiwań - P - 90%-100%

c) stopień Zadowalający - Z - 75%-89%

d) stopień Nędzny - N - 50%-74%

e) stopień Okropny - O - 21%-49%

f) stopień Troll - T - 0%-20%

2. Poniżej dla łatwiejszego wystawiania ocen przez Nauczycieli znajduje się tabela z granicami punktów do wystawienia poszczególnej oceny:

 

  W P Z N O T
Praca klasowa
 
15p. 14-13p. 12-10p. 9-7p. 6-3p. <2p.
Kartkówka, odpowiedź
 
10p. 9-8p. 7-6p. 5-4p. 3-2p. <1p.
Praca domowa
 
10p. 9-8p. 7-6p. 5-4p. 3-2p. <1p.
Praca dodatkowa
 
15p. 14-13p. 12-10p. 9-7p. 6-3p. <2p.
Ćwiczenia
 
10p. 9-8p. 7-6p. 5-4p. 3-2p. <1p.
Referaty, projekty
 
15p. 14-13p. 12-10p. 9-7p. 6-3p. <2p.
Egzaminy
 
20p. 19-17p. 16-14p. 13-10p. 9-4p. <3p.§8 KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.

1. Stopień Wybitny otrzymuje uczeń, który:

a) posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu międzyszkolnym,

e) posiada inne porównywalne osiągnięcia,

2. Stopień Powyżej Oczekiwań otrzymuje uczeń, ktory:

a) opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,

c) potrafi zastosowań posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3. Stopień Zadowalający otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, ale opanował je w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

4. Stopień Nędzny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,

b) wykonuje (rozwiązuje) typowe zadania teoretyczne, lub praktyczne o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela.

5. Stopień Okropny otrzymuje uczeń, który:

 

a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej niewykluczające jednak możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki,

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

6. Stopień Troll otrzymuje uczeń, który pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny Okropny, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie danych zajęć edukacyjnych.

7. Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele w przedmiotowym systemie oceniania.

8. Przedmiotowe systemy oceniania muszą być zgodne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.